Missie 2008

Uit de statuten dd 15-9-1988, en met aanpassing van artikel 2, lid 1 dd 17-2-1997:

Artikel 2
1. De stichting stelt zich ten doel de ten behoeve van de in de gemeente Eersel….. gevestigde ondernemingen voorkomende gemeenschappelijke regionale belangen op economisch en sociaal gebied te behartigen, waaronder begrepen het commercieel uitvoeren van het beveiligingsplan dat opgesteld is in overleg met Gemeente, Politie en Industriegroep.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door:
a. Het periodiek beleggen van bijeenkomsten van de deelnemers.
b. Het onderhouden van contact met de landelijke werkgeversorganisaties, waartoe de deelnemers behoren, en andere instanties.
c. Het geven van advies en voorlichting over economische en sociale aangelegenheden aan de deelnemers.
d. Het oprichten en in stand houden van een secretariaat.
e. Andere middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

Teneinde deze doelstellingen in 2008 en volgende jaren te continueren en te versterken, zijn de volgende punten geformuleerd:

Bestuursaspecten
a. Evaluatie van aantal en samenstelling bestuursleden.
b. Verder invulling van taken en aandachtsgebieden bestuursleden.
c. Evalueren van wijze van uitoefen van de taken/aandachtsgebieden.

Ledenaspecten
a. Versterken van onderlinge contacten tussen de leden om met elkaar zaken te doen.
b. Bevorderen en versterken van solidariteit voor gezamenlijk exploiteren van de terreinbewaking.
c. Versterken van ondernemersbelangen ook van ondernemers in alle dorpen van de gemeente Eersel door lidmaatschap van de IGE .

Overlegstructuren
a. Intensiveren overleg met Gemeente.
b. Regio-overleg met en via KOP naar behoefte inclusief overleg met boven-regionale overheden en werkgeversorganisaties.
c. Overleg met andere regionale instanties.

Terreinen
a. Ontwikkelen en inrichten Meerheide III.
b. Onderhoud en opwaarderen bestaande terreinen.
c. Integrale veiligheid en Terreinbewaking.

Educatie en ontspanning
a. Cursussen en thema-sessies initiëren en uitbesteden.
b. Excursies en wederzijds bedrijfsbezoek.

Deelnemers

Deelnemers kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen zijn, die activiteiten uitoefenen in verschillende bedrijfssectoren in de gemeente Eersel. Ruim 210 ondernemers zijn inmiddels aangesloten bij de stichting. Het merendeel van de bedrijven op de Haagdoorn en Meerheide is deelnemer. Ruim 25% van de deelnemers komt uit het dorp Eersel of daarbuiten.

Aan- en Afmelden

Ondernemers kunnen op eigen verzoek deelnemer worden van de stichting. Na ontvangst van een verzoek zal het bestuur beslissen over de toelating. Het bestuur kan een ondernemer ook uitnodigen om deelnemer te worden van de stichting. Het deelnemerschap eindigt per het einde van het kalenderjaar na een schriftelijke mededeling van de ondernemer aan de secretaris van de stichting. Zegt men tijdens het lopende jaar op, dan blijft de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd.

Contributie

De bijdrage per kalenderjaar bedraagt EUR 135,-- exclusief BTW. Deze contributie wordt in februari van elk jaar gefactureerd.

Activiteiten

De stichting organiseert een aantal activiteiten om de doelstellingen te realiseren.
Activiteiten van algemeen stichtingsbelang worden uit de jaarlijkse bijdrage van de ondernemers betaald.
Voor andere activiteiten met een bepaald doel wordt een bijdrage gevraagd.


shadow